Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  (Sl. glasnik RS, br. 87/2018) – u daljem tekstu: Zakon, ovim putem Vas obaveštavamo o sledećim informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

Identitet i kontakt podaci rukovaoca

Rukovalac i obrađivač Vaših podataka o ličnosti je privredno društvo DELTA HOLDING d.o.o. Beograd sa sedištem u ul. Vladimira Popovića br. 6 (u daljem tekstu Delta Holding ili Rukovalac).Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije u vezi Obaveštenja, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja Vaših prava možete poslati:

 • putem email-a: hr@deltaholding.rs
 • na adresu: Delta Holding d.o.o Beograd, Vladimira Popovića br. 6 , 11070 Novi Beograd, Sektor za ljudske resurse

Izvori ličnih podataka:

Ovo Obaveštenje se odnosi na podatke o ličnosti koje Delta Holding prikuplja prilikom podnošenja odgovarajuće prijave za učešće u Programu „Compass“, putem koje nas upoznajete sa vašim ličnim podacima.

Vrste podataka koji se obrađuju:

Rukovalac prikuplja i obrađuje uključujući ali ne ograničavajući se na sledeće vrste podataka:

 • Ime i prezime;
 • Grad (mesto) prebivališta;
 • Kontakt podaci – email, telefon;
 • Podatke o obrazovanju (fakultet,smer i stepen studija);
 • Podaci o prethodnom angažovanju – praksa/volontiranje;

Rukovacu mogu biti dostavljeni i drugi podaci koje kandidat dobrovoljno navede u svojoj prijavi za učešće u Programu „Compass“ (kao npr. JMBG, datum rođenja, itd.). Rukovalac će takve podatke tretirati kao poverljive lične podatke i isti će biti obrađivani u skladu sa Zakonom i uslovima predviđenim ovim Obaveštenjem.

Ukoliko kandidat u svojoj prijavi za učešće u Programu „Compass“ samostalno dostavi podatak koji se u skladu sa Zakonom smatra posebnom vrstom podataka o ličnosti  (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), rukovalac će odmah po saznanju da mu je dostavljena takva vrsta podataka iste bez odlaganja obrisati.

Svrha, pravni osnov za obradu podataka i pravo na opoziv

Podatke prikupljamo isključivo radi učešća u Programu „Compass“, u okviru kompanije Delta Holding u svemu u skladu sa uslovima Programa „Compass“ (u daljem tekstu: Program). Navedeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti koji su prikupljeni u skladu sa ovim Obaveštenjem zasniva se na pristanku lica čiji se podaci obrađuju.

Jednom dat pristanak na obradu podataka o ličnosti možete opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik.

U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

U slučaju opoziva pristanka, rukovalac je obavezan da podatke obriše u roku od 15 dana od dana opoziva pristanka. Nakon navedenog roka obrada podataka je nedozvoljena.

Period čuvanja podataka

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i čuvaju pod uslovima predviđenim ovim Obaveštenjem čuvaju se 2 (dve) godine ili do opoziva saglasnosti za obradu podataka o ličnosti.

Prenošenje podataka u drugu državu

Lični podaci prikupljeni u skladu sa ovim Obaveštenjem Delta Holding, kao rukovalac i obrađivač podataka neće iznositi van Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Mere zaštite podataka i primaoci podataka

Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Delta Holding, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke učesnika u Programu. Podaci se čuvaju u posebnim registrima kojima pristup imaju samo zaposleni ovlašćeni da prikupljene podatke koriste, a nalaze se u ormanima koji su na odgovarajući način obezbeđeni od neovlašćenog pristupa.

Podatke mogu koristiti samo lica koja su kod rukovaoca angažovana na Programu i koja imaju posebna ovlašćenja i pristup ovim podacima.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg pristanka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Pravo pristupa

Lice na koje se podaci odnose može od rukovaoca da zahteva informaciju da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju kao i da zahteva pristup podacima koje Društvo trenutno obrađuje.

Pravo na ispravku ili dopunu

Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od rukovaoca da ispravi ili dopuni podatke koji su netačni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca. Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja podatke izbriše u sledećim slučajevima:

 • ako podaci o ličnosti više ne služe svrsi u koju su prikupljani i obrađivani;
 • ako je opozvana saglasnost za obradu podataka i ukoliko ne postoji drugi pravni osnov za obradu;
 • ako su podaci o ličnosti obrađeni nezakonito;
 • ako se podaci o ličnosti moraju izbrisati u skladu sa zakonskim obavezama rukovaoca
 • ako su podaci o ličnosti prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva

Pravo na ograničavanje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se  obrada podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca po jednom od sledećih osnova:

 • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost svojih podataka o ličnosti u roku  koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti
 • Obrada je nezakonita a lice na koje se podaci odnose zahteva da se umesto brisanja podataka ograniči njihova upotreba
 • Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti, ali lice na koje se podaci odnose ih traži radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane svog pravnog zahteva.
 • Uložen je prigovor na obradu u skladu sa pravom na prigovor i automatizovano donošenje odluka dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi rukovaoca nadjačavaju pravo na privatnost lica koje je podnelo zahtev za ograničenje

Pravo na prigovor

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prigovor rukovaocu na obradu podatka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa a u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Delta Holding-u kao rukovaocu, primi od Delta Holding-a u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenese ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Delta Holding-a.

Pravo podnošenja zahteva

Prilikom ostvarivanja napred navedenih prava, Lice na koje se podaci odnose ima pravo na podnošenje zahteva Delta Holding-u.Zahtev se podnosi na adresu: Delta Holding d.o.o Beograd, Vladimira Popovića br. 6, Sektoru za ljudske resurse, lično ili preko punomoćnika, pri čemu punomoćje mora biti overeno. Rešenje po ovom zahtevu Delta Holding je dužan da uputi podnosiocu zahteva najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je Delta Holding primio uredan zahtev učesnika u Programu. U slučaju odbijanja zahteva, u rešenju se obavezno navodi pouka o pravnom leku kojom se podnosilac zahteva upućuje da na rešenje ima pravo da izjavi pritužbu Povereniku, u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja.

Neuredan zahtev

Ako je zahtev nerazumljiv ili nepotpun, podnosilac će biti poučen kako da nedostatke otkloni i za to će mu biti ostavljen određeni primereni rok, koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema pouke.Uočeni nedostaci u zahtevu i date pouke podnosiocu na koji način se ovi nedostaci mogu otkloniti, biće konstatovani u vidu zapisnika.U slučaju da podnosilac zahteva ne želi da potpiše Zapisnik iz prethodnog stava, isto će se konstatovati u zapisniku, uz navođenje razloga ovakvog postupanja podnosioca zahteva. U ovom slučaju, kao i u slučaju kada podnosilac zahteva nije dostupan u cilju neposredne usmene pouke, podnosiocu će biti upućeno obaveštenje, preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom.U slučaju da podnosilac ne otkloni nedostatke u podnetom zahtevu, ili isto ne učini u ostavljenom roku, a nedostaci su takve prirode da se po zahtevu ne može postupiti, Delta Holding ovakav zahtev zaključkom odbacuje kao neuredan.

Pravo na pritužbu Povereniku

Svako lice na koje se podaci odnose a prikupljeni su u skladu sa uslovima predviđenim ovim Obaveštenjem ima pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da je obrada njegovih podataka izvršena suprotno Zakonu.